Share

Confidenţialitate

SOCIETATEA prelucrează date cu caracter personal prin culegerea de la UTILIZATORI/CLIENŢI a datelor personale necesare executării CONTRACTULUI şi se obligă să respecte dispoziţiile Legii nr. 677/ 2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

Datele obţinute de către SOCIETATE vor fi stocate în baze de date iar SOCIETATEA va lua toate măsurile pentru protecţia lor împotriva distrugerilor accidentale sau ilegale.

Pentru executarea CONTRACTULUI, SOCIETATEA va transmite datele cu caracter personal culese de la CLIENŢI către firma de curierat care va livra produsele precum şi către unităţile bancare prin care vor fi procesate plăţile on-line.

INFORMAŢII LEGALE

RĂSPUNDEREA SOCIETĂŢII.
SOCIETATEA nu poate fi făcută răspunzatoare pentru nici o pierdere în situaţia în care aceasta este cauzată de nerespectarea prezentelor termene şi condiţii/CONTRACTULUI şi celorlalte instrucţiuni menţionate pe SITE.
SOCIETATEA nu răspunde, de asemenea, pentru prejudiciile create ca urmare a nefuncţionării SITE-ului precum şi pentru cele rezultând din imposibilitatea accesării anumitor link-uri accesibile de pe SITE.

SOCIETATEA nu este responsabilă pentru daune de orice fel pe care CLIENTUL sau oricare terţă parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către SOCIETATE a oricărei din obligaţiile sale conform CONTRACTULUI şi pentru daune care rezultă din utilizarea produselor şi serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea produselor.

GARANŢII.
Toate produsele comercializate pe SITE, beneficiază de condiţii de garanţie conforme legislaţiei în vigoare şi politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt naturale, în ambalajele originale şi provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

Lipsa certificatului de garanţie al produsului trebuie semnalată în maxim 48 ore de la recepţia mărfii pe adresa de e-mail a s.c. Dianuşa s.r.l. Orice sesizare ulterioară nu va fi luată în considerare.

Reclamaţiile privind deficienţe ale produsului/produselor achiziţionate pot fi făcute accesând Formularul de Contact .

FORŢA MAJORĂ.
Nici una din părţi nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligaţiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorată unui eveniment de forţă majoră, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

LEGEA APLICABILĂ – JURISDICŢIA.
CONTRACTUL este supus legii române. Eventualele litigii apărute între SOCIETATE şi CLIENT se vor rezolva pe cale amiabilă sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluţionate de instanţele judecătoreşti române competente din Bucureşti.

DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ.
Toate materialele integrate în acest SITE sunt proprietatea intelectuală a SOCIETĂŢII. Aceste materiale nu pot fi copiate sau reproduse, exceptând perioada de care este nevoie să fie vizualizate online. Totuşi, paginile complete ale SITE-ului pot fi tipărite daca sunt destinate a fi folosite în scop strict personal.

Fără a trece cu vederea aplicabilitatea generală a celor menţionate anterior, SOCIETATEA poate oferi ocazional oportunitatea de a descărca imagini de fundal, economizoare de ecran sau alte programe utilitare din SITE.


PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prin date cu caracter personal se înţelege orice informatie referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă; o persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulţi factori specifici identităţii sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operaţiune sau set de operaţiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terţi prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ştergerea sau distrugerea.

SOCIETATEA înregistrează numai informaţiile cu caracter personal oferite voluntar de către vizitator/UTILIZATOR/CLIENT.

Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată, SOCIETATEA are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care le furnizează UTILIZATORII/CLIENŢII. 

SOCIETATEA respectă dreptul la confidenţialitate datelor fiecărei persoane care accesează SITE-ul.

SOCIETATEA nu va colecta date personale despre UTILIZATORI/CLIENŢI (nume, adresă, telefon sau adresă de poştă electronică) (numite în continuare "Date Personale") exceptând situaţia în care UTILIZATORII/CLIENŢII înşişi comunică aceste date.

Prin înscrierea pe SITE/efectuarea unei COMENZI şi completarea datelor personale în formularele de înscriere, UITLIZATORII/CLIENŢII declară că sunt de acord ca toate datele lor personale să fie incluse în baza de date a SOCIETĂŢII şi îşi dau acordul expres şi neechivoc ca toate datele lor personale să fie stocate şi utilizate pentru:

SOCIETATEA poate face cunoscute aceste informaţii în cadrul dealerilor şi agenţilor săi pentru activităţile menţionate mai sus.

SOCIETATEA  nu va dezvălui nici un fel de informaţie despre UTILIZATORII/CLIENŢII SITE-ului sau fără a primi mai întâi consimţământul expres al acestora în această privinţă. În acelaşi timp însă, poate dezvălui informaţii şi date cu caracter personal atunci când acest lucru este prevăzut expres prin lege.

Conform Legii nr. 677/2001, UTILIZATORII/CLIENŢII beneficiază de dreptul la informare (art. 12), acces la date (art. 13), intervenţie (art. 14), opoziţie (art. 15), de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) şi de a se adresa justiţiei (art. 18). Totodată, aceştia au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, orice persoană se poate adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la sediul SOCIETĂŢII.

Pe baza unei cereri scrise, datate şi semnate, expediate pe adresa s.c. Suriyapublishing s.r.l.,  UTILIZATORII/CLIENŢII  îşi pot exercita, în mod gratuit, următoarele drepturi:
- o dată pe an, confirmarea faptului că datele personale sunt sau nu prelucrate;
- să intervină asupra datelor transmise;
- să se opună prelucrării datelor pentru motive întemeiate şi legitime legate de situaţia lor particulară.

Orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare, această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu; orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit fără nici o justificare, la prelucrările datelor sale personale în scopuri de marketing direct.


COLECTAREA AUTOMATĂ DE DATE CU CARACTER NON-PERSONAL.
În unele cazuri, este posibil ca SOCIETATEA să colecteze informaţii cu caracter non-personal despre UTILIZATORI/CLIENŢI. Exemple de informaţii de acest tip sunt: tipul de browser folosit, sistemul de operare al calculatorului folosit şi numele domeniului website-ului de unde a fost facută conexiunea la SITE.

În timpul vizionării SITE-ului, SOCIETATEA va putea stoca anumite informaţii ale UTILIZATORULUI/CLIENTULUI. Aceste informaţii vor fi sub forma unui fişier "Cookie" sau a unui fişier similar. Aceste fişiere "Cookies" ajută SOCIETATEA să construiască un SITE sau publicitate care să răspundă cât mai bine intereselor şi preferinţelor UTILIZATORILOR/CLIENŢILOR.

Cu cele mai multe browsere de Internet se pot şterge sau bloca fişierele „Cookies” sau se poate primi o atenţionare înaintea primirii unui astfel de fişier. SOCIETATEA recomandă UTILIZATORILOR/CLIENŢILOR să consulte instrucţiunile browser-ului sau fişierul de ajutor pentru a afla mai multe informaţii despre aceste funcţii.

© 2013 Suriya Publishing Online. All rights reserved.